ဢမ်ႇသူင်ႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇဝႆႉ သေ တီႈၼႂ်း preferencesၼၼ်ႉ တေလႆႈမီး ႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇသူင်ႇ ဢီးမေးလ်ၸူး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။

ၶိုၼ်းဝၢႆႇၸူး ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ.